IN ENGLISH

Tietosuoja PSK-Aikuisopistossa

1. Taustaa

PSK-Aikuisopistossa niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin yhteistyökumppanien tietoja käsitellään huolellisesti ja yksilön tietosuojaa kunnioittaen.

Oppilaitosten toimintaympäristöt ovat muuttuneet erilaisten verkkopalveluiden ja –sovellusten tullessa mukaan opetukseen ja toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tietosuojan merkitys on entisestään korostunut. Euroopan unioni on säätänyt tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR), jota on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen kaikissa Euroopan talousalueella toimivissa henkilötietoja käsittelevissä organisaatioissa.

2. Opiskelijoiden tietosuoja

PSK-Aikuisopistossa opiskelijoiden henkilötietojen käsittely perustuu organisaation lakisääteiseen tehtävään ja opiskelijoiden oikeutettuun etuun suorittaa opintojaan sekä hyödyntää opiskeluun liittyviä etuisuuksia ja palveluita. Jos opiskelijoiden tietoja halutaan käyttää tarkoitukseen, joka ei perustu lakiin tai oikeutettuun etuun, opiskelijoilta pyydetään tähän suostumus erikseen.

Lähtökohtaisesti henkilötiedot kerätään aina opiskelijalta itseltään. Joissain tapauksissa osoite- tai yhteystietoja voidaan tarkistaa julkisista hakemistoista, kuten väestörekisteristä tai puhelinnumeroita voidaan tarkistaa numeropalveluista.

Tietoja käsittelevät lähtökohtaisesti opiskelijapalvelut omiin tehtäviinsä liittyen, opettajat opintosuoritteiden kirjaamiseksi, sekä omiin työtehtäviinsä liittyen muut henkilökunnan edustajat, esimerkiksi IT-palvelut ongelmatilanteita ratkoessaan. Jokainen tietojen käsittelijä käsittelee tietojaan vain omiin työtehtäviinsä liittyen ja omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

Opiskelijan tietoja sisältävät erilliset aineistot, kuten yksittäiset tehtävien palautukset ja opettajien yksittäisiä opintojaksoja varten tekemät nimilistat, hävitetään lakisääteisen säilytysajan kuluttua.

Opiskelijan tietoja voidaan luovuttaa Työ- ja elinkeinotoimistolle, Kelalle ja Opetushallitukselle. Tietojen luovutuksessa noudatetaan aina periaatetta, että ainoastaan käsillä olevan asian kannalta tarpeelliset tiedot luovutetaan.

3. Henkilökunnan ja työnhakijoiden tietosuoja

PSK-Aikuisopistossa henkilökunnan ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittely perustuu koulutuskeskuksen lakisääteiseen tehtävään työnantajana ja rekisteröityjen oikeutettuihin etuihin liittyen työsuhde-etuihin, työterveyteen ja työtehtäviin liittyvään matkustamiseen. Jos henkilötietoja halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, kysytään rekisteröidyltä tähän suostumus erikseen.

Tiedot kerätään aina henkilökunnan jäseneltä tai työnhakijalta itseltään. Joissain tapauksissa osoite- tai yhteystietoja voidaan tarkistaa julkisista hakemistoista, kuten väestörekisteristä tai henkilökohtainen puhelinnumero voidaan tarkistaa numeropalveluista.

Tietoja käsitellään työnhakuun tai työsuhteeseen liittyen. Tietoja käsittelevät henkilöstöpalveluiden henkilöstö, esimiehet omien alaistensa osalta ja IT-palvelut liittyen tietojärjestelmien käyttöön. Tietojen käsittelijät käyttävät tietoja omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan ja vain omiin työtehtäviinsä liittyen.

Henkilökunnan tietoja luovutetaan palkanmaksua varten palkanmaksusta huolehtivalle alihankkijalle. Tietoja voidaan luovuttaa myös työterveyspalveluille ja vakuutusyhtiölle, sekä ELY-keskukselle ja Työ- ja elinkeinotoimistolle. Tämän lisäksi tietoja voidaan luovuttaa erillisestä pyynnöstä tilintarkastajalle tai viranomaiselle.

4. Keskeisimpien henkilötietoja sisältävien järjestelmien tietosuojakuvaukset

Tietojärjestelmäseloste, edu.psk.fi

Tietojärjestelmäseloste, Studenta

Tietosuojaseloste, edu.psk.fi

Tietosuojaseloste, Studenta

Tietosuojaseloste, Ota Yhteyttä -lomake

Tietosuojaseloste, www-hakulomake

5. Tietosuojaan liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Pääsäätöisesti tiedot ovat jo nähtävillä suoraan järjestelmien käyttöliittymän kautta. Poikkeuksen saattavat tehdä yksittäisiä tilanteita koskevat tilapäiset listaukset, esim. opintojakson läsnäoloseuranta.

Oikeus pyytää korjausta virheellisiin ja/tai puutteellisiin tietoihisi. Mikäli et pääse itse tekemään muutosta suoraan ko. palvelussa, voit pyytää korjausta.

Oikeus pyytää tietojen poistamista, niiltä osin, kun poisto ei ole ristiriidassa PSK-Aikuisopiston lakisääteisen tehtävän kanssa.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, esim. tilanteessa, jossa haluat rajoittaa tietojen käsittelijöiden pääsyä yhteystietoihisi.

Oikeus tietojen siirtämiseen.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta, voit ottaa yhteyttä toimisto(at)psk.fi.

Tietojen tarkistuspyyntölomake

Valitusoikeus

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen, jos PSK-Aikuisopisto ei mielestäsi kykene suojaamaan henkilötietojasi tai jos haluat varmistaa, että PSK-Aikuisopiston toimintatavat vastaavat tietosuojasäädösten vaatimuksia.