IN ENGLISH

Esimieskoulutuksiin haku nyt

 • Uutiset 03.05.2018

  Osaava esimies on työyhteisön kartturi

  Esimiestyön ja johtamisen maailma on muuttunut suuresti ja muuttuu edelleen, erityisesti digitalisaation nopean kehityksen myötä. Digitalisaatio luo lähes rajattomasti mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös uudenlaista johtamista ja johtamisen haasteita. Hierarkinen johtaminen on väistymässä joustavampien organisaatiorakenteiden tieltä.

  Digitalisaatio edellyttää nopeampaa reagointia asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaympäristöjen muutoksiin. Esimiestyön kannalta tarvitaan entistä enemmän kuuntelevaa ja yhteistoiminnallista lähiesimiestyötä. Johtamisen trendiä voitaisiin kuvata siten, että johtamisessa ollaan menossa isoissakin organisaatioissa enemmän tapaan, jota on totuttu pitämään pienten työyhteisöjen johtajuutena. Esimiestyössä korostuvat vastuun jakaminen, osallistaminen, verkostotyöhön kannustaminen, luottaminen johdettavien ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyyn, aito palautteenantokulttuuri sekä sujuvan vuorovaikutuksen edistäminen.

  PSK-Aikuisopiston koulutuksessa niin vasta-aloittaneet, kuin jo kokeneemmatkin esimiehet kehittävät omaa työtään työnohjauksellisesti asiantuntijoiden ja vertaisjohtajien tuella. Koulutuksissa saat työkaluja käytännön esimiestyöhön sekä henkilökohtaista ohjausta johtajuudessa kehittymiseen. Lähiesimiestyön ammattitutkinto ja Johtamisen erikoisammattitutkinto ovat Opetushallituksen hyväksymiä virallisia ammatillisia tutkintoja. 

  Vastuukouluttaja Sirpa Pieniniemi kertoo, kuinka esimiestyö on opiskelijoiden mukaan entistä haasteellisempaa. Odotukset esimiehiä kohtaan ovat suuret ja usein esimies joutuu miettimään myös omaa jaksamistaan. Selkeästi on kaivattu koulutusta, jossa esimiehet keskenään voivat kohdata ja jakaa kokemuksiaan omasta työstä. Useimpiin virkoihin vaaditaan muodollista esimiestutkintoa ja tutkinnot vastaavat myös tähän tarpeeseen. Palautteessa on usein mainittu, että opiskelu on käytännönläheistä ja ryhmässä tapahtuu paljon ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Ammatilliset tutkinnot on mitoitettu siten, että opiskelu on mahdollista työn ohessa.  Koulutukseen kannattaa hakeutua kaikkien, jotka toimivat esimiestehtävissä ja haluavat kehittää omaa esimiestyötään.

  Koulutuksiin haku 25.9.2018 mennessä www-sivuillamme.

  Kysy lisää! Sirpa Pieniniemi p. 044 3120 220, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä p. 044 5262221.

  # esimies  esimieskoulutus  esimiestehtävät  esimiestyö  johtaja  johtajuuskoulutus  lähiesimies  osastonjohtaja  osastovastaava  päällikkö  ryhmä  tiimi  tiimivastaava